Általános szerződési feltételek

Jelen Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum a First Voice and Media Ltd. által (továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetett butoros.com portál (továbbiakban: Portál) működésének, és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének szabályait, a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Portál szolgáltatásainak igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, Üzemeltető és Felhasználó továbbiakban együtt: Szerződő felek) Portál használatának megkezdésével (a Portál bármely szolgáltatásának igénybe vételével) a Felhasználási Feltételek valamennyi rendelkezését visszavonhatatlanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. Általános feltételek

 1. Jelen Felhasználási Feltételek magyar nyelven készült. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó bármely szerződés lehetséges szerződéskötési nyelve kizárólag a magyar.
 2. Jelen Felhasználási Feltételek alapján a Szerződő felek között létrejövő bármely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Üzemeltető nem rögzíti.
 3. Üzemeltető a Felhasználó által a Portálon közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.
 4. Jelen felhasználási feltételek a Portálon kerülnek közzétételre, azok bárki számára elérhetők, valamint Pdf formátumban letölthetők.
 5. Jelen Felhasználási Feltételek általános szerződési feltételnek minősülnek a Ptk. szerint. Üzemeltető fenntartja magának a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát. A változások a Portálon történő hozzáférhetővé tétellel válnak hatályossá, amelyet a Felhasználó a Portál használatának megkezdésével kifejezetten tudomásul vesz.
 6. Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Szerződő felek kikötik a magyar jog alkalmazását, és a magyar bíróság joghatóságát. Szerződő felek kikötik továbbá a járásbíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság, a törvényszékek hatáskörébe tartozó ügyekben a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

II. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

 1. Üzemeltető kötelezettséget vállal a Portál folyamatos rendelkezésre állásának, működésének biztosítására napi 24 óra időtartamban, az év 365 napján, kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:
  • Portál karbantartási munkák miatt fennálló szünetelése
  • Portál rajta kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése (vis maior). Vis maior-nak minősül különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.
  • Harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a Portál működését befolyásoló programok miatti szünetelés
  Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős azon károkért, amelyek a jelen pontban meghatározott, rajta kívül álló okokból következtek be.
 2. A Portál az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, az azon található butoros.com logó, valamennyi grafikai, szerkezeti elem, bármely formában történő használatára kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.
 3. Üzemeltetőt megilleti továbbá a Portálon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Üzemeltető hozzájárulása szükséges.
 4. Felhasználó a Portál fizetős szolgáltatásainak igénybevétele esetén a szolgáltatás ellenértékének megfizetése előtt („Fizetés” gombra kattintás) a szolgáltatás megrendelése bármikor megszakítható. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Fizetés megtörténtének Felhasználó részére történő visszaigazolásával, és az adott fizetős szolgáltatás aktiválásával Üzemeltető részéről a szolgáltatás egésze teljesítettnek minősül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének fent hivatkozott teljesítését követően felmondáshoz való jogát elveszti.
 5. A Portál szolgáltatásai fő szabály szerint ingyenesen érhetők el magánszemélyek számára. Fizetős szolgáltatásnak az alábbiak minősülnek:
  • a hirdetések kiemelése (a Portál felületén kiemelt pozícióban szerepletetése).
  • bannerhelyek, PR cikkek elhelyezése a Portál felületén
  • vállalkozásként történő megjelenítés és több hirdetés feltöltése
  • kivitelezők számára érkező ajánlatokhoz tartozó ajánlattevők elérhetőségeinek lekérése
 6. Üzemeltető jogosult bármely Felhasználó hozzáférését a Portálhoz indoklás nélkül megtagadni.
 7. Felhasználó által a hirdetések feltöltésekor megadott név, hirdetési cím, hirdetési szöveg nem tartalmazhat telefonszámot, e-mail címet, URL címet valamint obszcén vagy provokatív kifejezést.
 8. Felhasználó köteles a hirdetések feladásánál választott jelszó titkosságát megőrizni. Amennyiben Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi, az ebből eredő bármely kárért Üzemeltető felelősségét kifejezetten kizárja.
 9. Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy cselekvőképes, szerződéskötésre a saját, illetve az általa jogszabály vagy meghatalmazás útján, jogosult személy képviseletében jogosult.
 10. Felhasználó által a Portál használatából eredően harmadik személlyel kötött szerződésekre (pl. bútor adásvétel) jelen Felhasználási Feltételek hatálya nem terjed ki, ezen szerződésekben Üzemeltető nem szerepel szerződő félként. Felhasználó bármely, ilyen jellegű szerződésből eredő igényeit nem jogosult az Üzemeltetővel szemben érvényesíteni. Üzemeltető ezen szerződésekkel kapcsolatosan semmilyen közvetítői tevékenységet nem végez.
 11. Felhasználó bármely, jelen szerződésből eredő követelését kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni.
 12. Üzemeltető a részére a Portál működésével és a Portálon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat a Felhasználási Feltételek alján található elérhetőségeken fogadja. A panaszok kivizsgálása a jogszabályban meghatározott határidőn belül történik. A kivizsgált panaszok ügyében tájékoztatást Felhasználó részére Üzemeltető elektronikus úton küld.
 13. Üzemeltető magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.

III. Hirdetések feltöltésére vonatkozó szabályok

 1. Felhasználó a Portálra kizárólag bútornak minősülő termékekhez, bútor-kiegészítőkhöz, az ilyen jellegű termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz kapcsolódó, illetve a Portál profiljához egyéb módon kötődő hirdetést tölthet fel. Minden, az előzőekben megnevezett hirdetésekhez képest eltérő hirdetés elutasítására és törlésére Üzemeltető Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult.
 2. Felhasználó által a Portálra feltöltött hirdetéseket és tartalmakat Üzemeltető ellenőrizheti, azonban erre nem kötelezhető.
 3. Tilos az olyan hirdetés vagy egyéb tartalom feltöltése, amely:
  • jogszabálysértést valósít meg, illetve a jó erkölcsbe ütközik.
  • bűncselekményt valósít meg.
  • Üzemeltető vagy harmadik személy jó hírnevét, valamint egyéb személyhez fűződő jogait sérti vagy erre irányul.
  • Üzemeltető vagy harmadik személy üzleti titkát sértené.
  • obszcén vagy trágár kifejezést tartalmaz.
 4. Tilos olyan hirdetések vagy egyéb tartalmak feltöltése, amelyek a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt tilalomba ütközne, különös tekintettel az alábbiakra:
  • erőszakos, személyes vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklám
  • szexuális szolgáltatás reklámja
  • olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.
  • megtévesztő reklám közzététele
  • fegyver, lőszer, robbanóanyag vagy a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.
  • dohánytermék közvetlen vagy közvetett reklámja
  • gyermek illetve fiatalkorúak szerencsejátékban történő részvételére buzdító reklám
  • alkoholtartalmú reklám közzététele a Portál nyitó oldalán
  • más vállalkozás cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevét sérti,
  • összetévesztésre vezet a reklámozó és az azonos vagy hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás, illetve annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése között,
  • más vállalkozás vagy annak cégneve, áruja, árujelzője vagy egyéb megjelölése jó hírnevéből adódó tisztességtelen előnyszerzésre vezet,
  • más vállalkozás áruja, illetve annak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 6. §-ában rögzített jellemzői utánzásának tilalmát sérti.
 5. A hirdetések és egyéb feltöltött tartalmak valódiságáért kizárólag Felhasználó felelős, Üzemeltető felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.
 6. Tilos bármilyen olyan tartalom feltöltése, amely a Portál rendeltetésszerű működését veszélyeztetheti, különös tekintettel a Portál által használt szerver működését befolyásoló tartalmakra, szoftverekre.
 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy alkalommal legfeljebb 10 db hirdetés feltöltésére jogosult.
 8. Tilos azonos tartalmú hirdetés ismételt feltöltése az első feltöltést követő 10 napon belül.
 9. A Portálon kizárólag magyar nyelven helyezhető el hirdetés.
 10. Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatol azért, hogy a hirdetésben szereplő termék vagy szolgáltatás tekintetében harmadik személlyel történő szerződéskötési szándéka fennáll.
 11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetések a feltöltést követő 60 napig találhatók meg a Portál felületén, ezt követően törlésre kerülnek. Üzemeltető erről értesítést küld e-mail útján Felhasználó részére. A hirdetések elhelyezése 2 alkalommal, további 30-30 napra meghosszabbítható.
 12. Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a feltöltött hirdetés nem aktuális (pl. a hirdetett termék vagy szolgáltatás keretében a szándékolt szerződés létrejött, Felhasználó nem szándékozik tovább hirdetni a terméket vagy szolgáltatást stb.), azt a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 48 órán belül törli a Portálról.
 13. Felhasználó jogosult a hirdetés feltöltésekor az általa megfelelőnek vélt kategóriát kiválasztani, azonban Üzemeltető – amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó által megadott kategória nem tükrözi megfelelően a hirdetett termék vagy szolgáltatás jellemzőit – jogosult azt más kategóriába sorolni.
 14. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott hirdetések elhelyezését illetve a hirdetések sorrendjét a Portál informatikai rendszere határozza meg, ezen jellemzőket Felhasználó nem jogosult meghatározni. Ezen rendelkezés nem érinti Felhasználó hirdetések kiemelésére vonatkozó, díjfizetés ellenében megillető jogosultságát.
 15. Tilos elhelyezni a Portálon olyan hivatkozást, amely a Portálon kívül más internetes oldalra irányít. Ezen korlátozás nem érinti a Felhasználót előfizetőként megillető jogosultságokat, amennyiben Felhasználó annak minősül.
 16. Tilos az olyan hirdetés elhelyezése, amellyel harmadik személyt szerzői és kapcsolódó, valamint iparjogvédelmi joga alapján megillető védelembe ütközne. Tilos továbbá különösen olyan fényképfelvétel feltöltése, amely más internetes oldalról vagy katalógusból származik és azokat nem Felhasználó készítette. Ezen tartalmakat Üzemeltető a tudomásszerzést követően előzetes figyelmeztetés nélkül jogosult törölni. Üzemeltető ezen jogok megsértéséért való felelősségét ezúton kizárja.
 17. Üzemeltető jogosult Felhasználót a hirdetés tartalmának módosítására indoklás és egyéb magyarázat nélkül felszólítani. Ennek elmaradása esetén is jogosult Üzemeltető a hirdetést további indoklás vagy egyéb magyarázat nélkül törölni.

IV. Személyes adatok védelme

 1. A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen Felhasználási Feltételeken túl az Adatvédelmi nyilatkozat valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény szabályozza.
 2. Felhasználó a Portál szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, az ott meghatározottak szerint a számlázáshoz szükséges adatokat kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja egyébként megszűnt
 4. Üzemeltető megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.

V. Számlázás és fizetés

 1. Üzemeltető a Portál fizetős szolgáltatásainak díjáról a fizetés megtörténte után, elektronikus úton számlát állít ki, amelyet e-mail útján – Felhasználó által a Portál használatának megkezdésekor megadott e-mail címre - küld meg Felhasználó részére.
 2. A számla kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokkal van lehetőség:
  • Bankkártyával történő fizetés a Voxinfo által üzemeltetett PayPlaza felületen keresztül az alábbi bankkártya típusokkal:
  • Online banki utalással történő fizetés a Voxinfo által üzemeltetett PayPlaza felületen keresztül elektronikus bankolással rendelkező Felhasználók számára
  • OTPay mobil fizetéssel történő fizetés a Voxinfo által üzemeltetett PayPlaza felületen keresztül az OTPay mobiltelefon alkalmazásba előzetesen regisztrált bankkártyával rendelkező Felhasználók számára. A tranzakció lebonyolításához egy okostelefon, internet hozzáférés (Wi-Fi vagy mobilinternet) és természetesen a regisztrált és aktivált bankkártyával rendelkező OTPay alkalmazás szükséges
  • Emeltdíjas SMS-el a Voxinfo által üzemeltetett rendszeren keresztül. A fizetés megtörténtéről Felhasználó rendszerüzenetben kap értesítést.
  • A Portál Üzemeltető által megadott bankszámlaszámra történő befizetéssel vagy átutalással
  • Paypal fizetési rendszeren keresztül

Üzemeltető által kiállított számla a szolgáltatások ellenértékének nettó összegét tartalmazza

A Voxinfo PayPlaza és az emeltdíjas SMS fizetési rendszer üzemeltetője:
Voxinfo Kft.
Elérhetőségek:
Telefon: 06-1-225-7603
E-mail: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu
Weboldal: http://www.voxinfo.hu
Munkanapokon 09-17.30 között


Butoros.com Portál üzemeltető elérhetősége:

First Voice and Media Ltd.
Registered in England and Wales
Cégjegyzékszám: 08860846
Nyilvántartó hatóság: Companies House, Cardiff
Cím: 145-157 St John Street London EC1V 4PW
Levelezési cím: 8060 Mór, Kert u. 18.
Adatkezelés nyilvántartási száma......................

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
E-mail: info@butoros.com

A tárhely szolgáltató elérhetősége:
Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A.
Email cím: support@tarhely.eu

Egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:

Gazdasági Versenyhivatal: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:
H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.

Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 468 0680
E-mail cím: info@nmhh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)