Adatvédelmi nyilatkozat

A First Voice and Media Ltd. (cím: 145-157 St John Street London EC1V 4PW, mint a butoros.com weboldal üzemeltetője (a továbbiakban „Üzemeltető”) által a Portálon nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetén a Felhasználók személyes adatainak kezelése a Felhasználó hozzájárulása alapján, jelen Adatvédelmi nyilatkozatban szabályozott módon történik.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosítására. A módosítás a Weboldalon történő közzététellel válik hatályossá.

I. Üzemeltető, mint adatkezelő a Portálon hirdetést feladó Felhasználók alábbi adatait kezeli:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím
 • lakcím: ország, megye, település, irányítószám, cím
 • telefonszám
 • számlázási adatok (név / cégnév, számlázási cím, adószám, vásárolt szolgáltatás megnevezése és díja, email cím), valamint cég esetén a kapcsolattartó adatai (név, email cím, telefonszám)

Az adatok kezelése a Portálon nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából a szerződés teljesítéséhez szükséges terjedelemben és módon, valamint a számlázás lebonyolítása érdekében történik. Üzemeltető egyben adatfeldolgozónak is minősül.

Üzemeltető tájékoztatja Felhasználót, hogy a Felhasználási Feltételek hatálya alatt adattovábbításra is sor kerül. Az adattovábbítás a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

Az adattovábbítással érintett adatok:

 • számlázási adatok (név / cégnév, számlázási cím, adószám, vásárolt szolgáltatás megnevezése és díja, email cím), valamint cég esetén a kapcsolattartó adatai (név, email cím, telefonszám)

Az adattovábbítás címzettje:

VOXINFO Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 132.; Iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 100.
Cégjegyzékszám: 01-09-562739; Adószám: 12180439-2-41;
Elérhetőségek: Telefon: 06-1-225-7603
E-mail: ugyfelszolgalat@voxinfo.hu
Weboldal: www.voxinfo.hu
Munkanapokon 09-17.30 között

Az adattovábbításra a Portál ellenérték fejében igénybe vehető szolgáltatásainak használata során, az elektronikus fizetési műveletek lebonyolítása érdekében kerül sor.
Felhasználó jelen tájékoztatást a Portál szolgáltatásainak igénybevételével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

Az adatkezelés azonosítója a Nemzeti Adatvédelmi,- és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásban: -

II. Az adatkezelés elvei

 1. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatfelvételnek és kezelésnek tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető.
 3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez.
 4. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 5. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 6. Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

III. Az adatkezelés jogalapja

 1. Az adatkezelő személyes adatot akkor kezel, ha ahhoz a Felhasználási Feltételekben meghatározott Felhasználó az ott meghatározott módon hozzájárul.
 2. Ezen Szabályzat valamint a Felhasználási Feltételek tartalmazza mindazokat az információkat, amelyet az érintettnek a személyes adatainak kezelése szempontjából ismernie kell.

IV. Az adatbiztonság követelménye

 1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveletek során az érintettek magánszférájának a védelmére.
 2. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles olyan intézkedéseket tenni, amelyek az adat és titokvédelmi szabályok érvényesüléséhez szükségesek.
 3. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal (ez alól kivételt képez az az eset, amikor Felhasználó hirdetést indít a Portálon és adatai megjelenítését engedélyezi a hirdetés mellett), törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 4. Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásban tárolt adatok – kivéve, ha törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek.
 5. Az adatkezelőnek tekintettel kell lennie a biztonsági intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor a technika mindenkori fejlettségére. Ha az adatkezelő számára nem jelent aránytalan nehézséget, akkor olyan technikai megoldást kell választania, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

V. Az érintettek jogai és érvényesítésük

 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől
  • tájékoztatást személyes adatainak a kezeléséről
  • személyes adatainak a helyesbítését
  • személyes adatainak - kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
 3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
 4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatását.
 5. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 6. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadása az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény melyik rendelkezésén alapul. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-ig értesíti.
 7. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnek rendelkezésre áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 8. A személyes adatot törölni kell, ha:
  • kezelése jogellenes, az érintett a kötelező adatkezelés kivételével kéri
  • a hiányos vagy téves adat jogszerűen nem helyesbíthető, és törvény a törlést nem zárja ki
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelésének törvényben meghatározott ideje lejárt
  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte
 9. Az adatkezelő törlés helyett az érintett kérelmére zárolhatja a személyes adatot, vagy akkor is zárolja, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetően a törlés sértené az érintett jogos érdekét.
 10. A helyesbítésről, törlésről, zárolásról az adatkezelő értesíti az érintettet és azokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljából továbbította. Mellőzheti az értesítést, ha az az érintett jogos érdekét nem sérti.
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelmének nem tesz eleget, a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül az elutasítás ténybeli és jogi indokait írásban közölnie kell az érintettel, valamint tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat és Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VI. Cookie-k használata

 1. A Portálon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezek csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tárolják, egyéb információt nem.
 2. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein.
 3. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

VII. Fogalom meghatározások

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy-közvetlenül vagy közvetve-azonosítható természetes személy.
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 3. hozzájárulás :az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének a célját meghatározza, az adatkezelésre /beleértve a felhasznált eszközt/ vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az adatkezelővel végrehajtatja.
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang-. vagy képfelvétel készítése valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.: ujj vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.
 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából
 12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehatásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban nem definiált, nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak a Felhasználási Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

VIII. Az itt nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az e jogról szóló mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.